• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 15 17
  • lokalizacja

Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana jest raz w roku na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r.  (Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach na dany rok szkolny. Nabór dzieci do przedszkola prowadzi się w miesiącu ustalonym z organem prowadzącym. Informacje o naborze można uzyskać na stronie internetowej przedszkola,  w zakładce "Rekrutacja".

Przedszkole  prowadzi nabór drogą elektroniczną.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2023/2024.

UWAGA!!!

Na rok szkolny 2023/2024 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

 

Plik do pobrania:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Podstawa prawna:
Art. 131 ust.1-4, art. 133 ust. 1-3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie Nr 14/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2023 r.


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.


Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.


W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Uchwała Nr XXXV/392/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:27
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Jamro 2023-03-02 08:04
Wytworzenie publikacji
Iwona Palarz 2023-03-02 08:04
Zatwierdzenie
Iwona Palarz 2023-03-02 08:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry