• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/O Przedszkolu/Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Wizja Przedszkola

Jesteśmy po to, by wychować dziecko z bogatą, twórczą wyobraźnią, zdolne do ekspresji własnych myśli i uczuć, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Wychować zdrowe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko. Nade wszystko po to, by stworzyć dziecku szansę rozwoju, na miarę jego możliwości.

Misja Przedszkola

Rozwijamy:

 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami.
 • Ciekawość świata i ludzi.
 • Odporność emocjonalną, konieczna do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wrażliwość dzieci.
 • Umiejętność nazywania i wyrażania emocji.
 • Spostrzegawczość.
 • Zdolności dzieci.
 • Zainteresowania.
 • Wyobraźnię plastyczną i muzyczną.

Kształtujemy:

 • Umiejętność szanowania swojej i cudzej własności.
 • Wrażliwość na dobro i piękno.
 • Umiejętność wnioskowania i logicznego myślenia.
 • Prawidłowe postawy dzieci wobec siebie samych, innych i otaczającego ich środowiska.
 • Akceptowane społecznie postawy.
 • Dobre nawyki.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Postawy twórcze.
 • Umiejętność współdziałania w grupie.
 • Pozytywny obraz samego siebie poprzez akceptację i eliminowanie agresji.

Uczymy poprzez zabawę:

 • Szacunku do ludzi i przyrody.
 • Odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 • Prawidłowych zachowań społecznych (tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka).
 • Dostarczając wiedzy o świecie, społeczeństwie, kulturze, regionie, w którym żyją i przyrodzie.

Zapewniamy:

 • Opiekę.
 • Bezpieczeństwo.
 • Optymalne warunki rozwoju dziecka.
 • Czas na indywidualny kontakt z dzieckiem.
 • Przyjazną, domową atmosferę.
 • Kompetentnych, życzliwych nauczycieli.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i umiejętności poszczególnych wychowanków.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i rozwojowych dziecka.
 • Poszanowanie praw dziecka.
 • Odpowiednie warunki do zabawy.
 • Wspieranie działań twórczych dzieci i ich samorealizacji.
 • Bazę materialną.
 • Pielęgnujemy tradycje śląskie.

Umożliwiamy:

 • Rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci.

Realizacja koncepcji

Współpraca z rodzicami poprzez:

 • Zapoznanie ze statutem i innymi uregulowaniami prawnymi, obowiązującymi w przedszkolu.
 • Zapoznanie z koncepcją przedszkola.
 • Umożliwienie rodzicom wnoszenia własnych opinii i uwag:
  • do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, poprzez organizowanie:
  • zebrań ogólnych i grupowych,
  • zajęć otwartych,
  • uroczystości i imprez okolicznościowych,
  • prelekcji prowadzonych przez różnych specjalistów,
  • kącików dla rodziców,
  • rozmowy indywidualne oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.
 • Podejmowanie starań w kierunku ujednolicenia oddziaływania domu i przedszkola.

Współpraca ze środowiskiem poprzez:

 • Organizowanie plenerowych imprez otwartych.
 • Współpracę z lokalnymi instytucjami.
 • Zapraszanie do przedszkola ciekawych ludzi i artystów regionalnych.
 • Zapraszanie chętnych do głośnego czytania dzieciom.
do góry