• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/O Przedszkolu/Statut Przedszkola

Statut Przedszkola

Załącznik do Uchwały Nr IV/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce – Leszczynach

Spis treści

 • Rozdział I Postanowienia ogólne
 • Rozdział II Cele i zadania przedszkola
 • Rozdział III Sposób realizacji celów i zadań przedszkola
 • Rozdział IV Opieka nad dziećmi
 • Rozdział V Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 
 • Rozdział VI Organizacja pracy przedszkola.
 • Rozdział VII Formy współdziałania z rodzicami. 
 • Rozdział VIII Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
 • Rozdział IX Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w  przedszkolu. 
 • Rozdział X Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 • ROZDZIAŁ XI Prawa i obowiązki dzieci 
 • ROZDZIAŁ XII Postanowienia końcowe

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

 § 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 3. Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 4. Statucie – należy rozumieć Statut Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” w CzerwionceLeszczynach;
 5. Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć organy działające w Przedszkolu nr 6 „Pod Jarzębina” w Czerwionce-Leszczynach;
 6. Wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach;
 7. Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną”;
 8. Organie Prowadzącym – należy rozumieć Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

§ 2.

 1. Przedszkole Nr 6 „Pod Jarzębiną” w czerwionce-Leszczynach jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Wolności 11.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 9 w CzerwionceLeszczynach.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem  sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 5. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu: Przedszkole nr 6  „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach 
 6. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w  brzmieniu; Przedszkole Nr 6 „Pod Jarzębiną” ul. Wolności 11 44-230 Czerwionka-Leszczyny z dodaniem numeru NIP: 642-26-78-868  REGON: 271507708
 7. Przedszkole posiada logo.
 8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców
 9. Zmianę organizacji pracy Przedszkola (łączenie oddziałów przewiduje się w okresie zmniejszonej frekwencji, w tym w okresie przerw urlopowych, ferii oraz przerw świątecznych.
 10. Czas pracy przedszkola określa Arkusz Organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.
 11. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 12. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 13. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia do przedszkola określa ustawa. Terminy i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 3. Podstawowymi celami wychowania przedszkolnego  są:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 11. umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 12. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, przyjętymi do przedszkola.

2. Do zadań Przedszkola należy:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 2. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;
 3. zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 4. organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
 5. organizowanie zajęć   rozwijających nawyki i zachowania   prowadzące   do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
 6. organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
 7. organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
 8. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
 9. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, eksperymentowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 10. organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 11. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
 12. systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

Rozdział III
Sposób realizacji celów i zadań przedszkola

§4. 

 1. Cele i zadania przedszkola realizowane są w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie zajęć w grupach i indywidualnej pracy z dzieckiem;
  2. właściwą organizację procesu dydaktycznego  z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, form i metod pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
  3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
  4. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
  5. organizację kółek zainteresowań;
  6. działania przygotowujące dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i imprezach artystycznych;
  7. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela);
  8. rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;
  9. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, konsultacji i prelekcji
  10. prowadzenie działań prozdrowotnych i proekologicznych;
 2. Szczegółowo cele, zadania i sposób realizacji określa Roczny Plan Pracy Przedszkola.
 3. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach posiadanych możliwości na zasadach określonych w rozporządzeniu o organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  1. pomoc udzielana jest dzieciom uczęszczającym do przedszkola ich rodzicom i nauczycielom,
  2. pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,
  3. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest w przedszkolu dobrowolne i nieodpłatne,
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankowi przez nauczycieli w trakcie bieżącej pracy w czasie prowadzonych z nim zajęć, a także przez specjalistów w ramach wykonywania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5. zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi poradniami specjalistycznymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

Rozdział IV
Opieka nad dziećmi

§5. 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola. 
 3. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 4. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
 5. Przedszkole organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;
 7. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko zdrowe.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych  nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców.
 9. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać  dziecko z przedszkola.
 10. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie informować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka.
 11. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 12. Nauczycielowi nie wolno podawać dziecku żadnych leków.
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 14. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 15. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo do korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub innej choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do uczęszczania do przedszkola podejmuje dyrektor.
 16. W swoich działaniach Przedszkole stosuje obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, bhp, wewnętrzne regulaminy i procedury.
 17. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Rozdział V
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów

 

§6. 

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola  przez osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:
  1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania ewentualnych spóźnień osobiście lub telefonicznie;
  2. rodzice(prawni opiekunowie) składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica. W przypadku upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią, rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.
  3. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
  4. nauczyciel  może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje, że  nie będzie ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa (znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), o każdym przypadku odmowy wydania dziecka informowany jest dyrektor przedszkola;
  5. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni);
  6. osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.
 2. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola lub w sytuacjach opisanych w pkt.5 będą podjęte następujące działania: a) rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka;
  1. wystosowanie listu do rodziców(prawnych opiekunów) dziecka;
  2. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
  3. podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
  4. w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie
  5. w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola, jeżeli w tym czasie rodzice(prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 4. W przedszkolu obowiązuje elektroniczny rejestr obecności dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do regularnego korzystania z kart czytnikowych oraz zachowania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.  

Rozdział VI
Organizacja pracy przedszkola.

§7.

 1. Podstawowa jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci  w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 3. Dyrektor powierza oddział opiece:
  1. jednemu lub dwóm nauczycielom w przypadku oddziału pracującego 5 godzin;
  2. dwóm nauczycielom lub więcej w przypadku oddziału pracującego powyżej 5
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu , w tym zajęć religii dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci: 1) z dziećmi 3-4 letnimi ok. 15 minut, 2) z dziećmi 5-6 letnimi ok. 30 min.
 7. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1. sale zabaw,
  2. ogród przedszkolny,
  3. pomieszczenia sanitarno-higieniczne, 4) szatnię.
 8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
 9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy ramowy rozkład dnia.

§8.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.
 2. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w  porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 4. Zajęcia dodatkowe finansowane są z budżetu organu prowadzącego i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 5. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 6. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Rozdział VII
Formy współdziałania z rodzicami.

§ 9.

 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków.
 2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.
 3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców.
 4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
  1. organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
  2. organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;
  3. prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych  nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego;
  4. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka,  Mamy  i Taty, jasełka, Dzień Dziecka,
  5. wycieczki, festyny, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;
  6. informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
  7. pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
  8. tablice informacyjne,
  9. wystawy prac dzieci;
  10. organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu; 11)  organizację kącika dla rodziców, 12)  organizowanie akcji charytatywnych.

§ 10.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:
 2. Zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z Planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 3. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
 4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
 5. Przekazywania Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 6. Prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
 7. Realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.

§ 11.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu; 
  2. przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych
  3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych w umowie cywilno – prawnej; 
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

Rozdział VIII
Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§ 12.1.

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców 
 2. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;
  2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
  3. jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
  4. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  5. prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
  6. kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
  7. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
  8. planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
  9. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;
  10. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  11. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;
  12. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
  13. opracowuje plan pracy placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
  14. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
  15. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;
  16. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
  17. koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
  18. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  19. planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  20. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
  21. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
  22. kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  23. występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  24. wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
  25. zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
  26. koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
  27. współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;
  28. działa zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  29. prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  30. realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
  31. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  32. właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
  33. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
  34. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  35. współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;
  36. prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce.
 4. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej a jej przewodniczącym jest dyrektor. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej.
 5. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;
  2. opracowanie koncepcji rozwoju placówki, rocznych planów pracy;
  3. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej; 4) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
  6. opracowanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej; 8) opiniowanie:
  7. projektu planu finansowego przedszkola;
  8. organizacji pracy placówki;
  9. wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;
  10. propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych;
  11. wniosków dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
  12. powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  13. dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
  14. delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki;
  15. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
  16. powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;
  17. odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
  18. programu wychowawczego i profilaktycznego;
  19. wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
  20. pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  21. rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
  22. rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie);
  23. nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli;
  24. nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych;
  25. rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce;
  26. zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków rady pedagogicznej;
  27. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, a czas złożenia protokołu do podpisu wynosi 7 dni;
  28. w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
  29. rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjętej decyzji;
  30. rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce;
  31. rada pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.  
 6. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może sprzeczny ze statutem przedszkola. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  2. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  3. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
  4. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady;
  5. występowanie do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  6. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców; 7) decyzje rady rodziców są jawne.
 7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
  1. wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;
  2. zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej;
  3. z zarządzeniami dyrektora przedszkola zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki oraz potwierdzić to własnym podpisem;
  4. informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola oraz na stronie internetowej;
  5. przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów, poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej;
  6. protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.
 8. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor metodą negocjacji i porozumienia, dąży do rozwiązania kwestii spornych, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów wewnątrz przedszkola z zachowaniem drogi służbowej.
  1. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk
  2. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek strony sporu,
  3. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni o złożeniu informacji o sporze;
 9. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania:
  1. powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;
  2. rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;
  3. zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział IX
Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w  przedszkolu.

§ 13.1. 

 1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia  reguluje Uchwała Rady Miejskiej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny , którą podaje się do wiadomości rodzicom.
 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola odbywa się w godzinach 8.00-13.30 i od 13.30-19.00 w oddziale popołudniowym.
 3. Opłatę za godziny przekraczającą wymiar 5,5  godziny ustala się na zasadach i w wysokości określonej we właściwej uchwale organu prowadzącego.
 4. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
 5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 2 lub 3 odpłatnych posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku;
 6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych z uwzględnieniem norm żywieniowych;
 7. Opłaty za wyżywienie należy wnosić do 10 każdego m-ca na wyznaczony rachunek bankowy. Numer konta bankowego: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w  Knurowie oddział w Czerwionce-Leszczynach : 35 8454 1095 2003 0036 0436 0007.  
 8. Rodzice otrzymują od intendenta pisemną informację  o wysokości opłat  w danym miesiącu.
 9. Czas pobytu dzieci w przedszkolu rejestrowany jest elektronicznie, odpłatność naliczana jest na podstawie danych zawartych w elektronicznym systemie rejestrowania na podstawie odbić indywidualnych kart elektronicznych.

Rozdział X
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§14.

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnoobsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

 §15.

 1. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
  1. zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole 
  2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
  3. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
  4. natychmiastowe powiadamianie o wszelkich uszkodzeniach w salach i pomieszczeniach, w tym meblach lub sprzętach;
  5. kontrola obecności dzieci na zajęciach;
  6. powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;
  7. organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem organizowania imprez, spacerów i wycieczek.
 2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno – obsługowi Przedszkola.
 3. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
  1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
  2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  3. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
  4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
  5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie;
  7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
  8. opracowanie planu współpracy z rodzicami;
  9. angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.
 4.  Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
  1. udział w opracowywaniu Planu Pracy Przedszkola;
  2. opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem Planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
  3. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
  4. wybór programu wychowania przedszkolnego;
  5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
  6. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;
  7. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
  8. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
  9. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  10. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej, w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi; 
  11. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
  12. dbałość o estetykę pomieszczeń;
  13. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
  14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
 5.  Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
  1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
  2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;
  3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
  4. dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
 6.  Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:
  1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, logopeda, rehabilitant/fizjoterapeuta);
  2. udział w omówieniu pracy z logopedą, psychologiem, rehabilitantem /fizjoterapeutą.  
 7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
 9. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§16.

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w przedszkolu;
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w przedszkolu porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  4. dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie;
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 6) przestrzegać w przedszkolu zasad współżycia społecznego.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.

ROZDZIAŁ XI
Prawa i obowiązki dzieci

§17.

 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
  1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
  3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
  4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 
  5. wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  7. badania i eksperymentowania;
  8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
  9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
  10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
  11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
  12. nagradzania wysiłku;
  13. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
  14. ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
  15. współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
  16. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  17. nauki regulowania własnych potrzeb;
  18. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  19. spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  20. możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
  2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
  3. przestrzegania higieny osobistej;
  4. poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
  5. pełnienie dyżurów;
  6. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§18.

 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:
  1. zachowania dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;
  2. rodzice uchylą się od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
  3. rodzice zalegają z odpłatnością za Przedszkole powyżej okresu płatniczego;
  4. absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
 2. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§19.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i  administracji.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej. 
 3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:
  1. informację na tablicy ogłoszeń,
  2. stronę internetową przedszkola;
  3. udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§20.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.
do góry