• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Prawa i obowiązku Rodziców

Prawa i obowiązki Rodziców
Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danej grupie.
 • Uzyskania opieki dla swojego dziecka w przyjaznym, bezpiecznym przedszkolu.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb.
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku.
 • Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach grupy, do której uczęszcza jego dziecko oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki.
 • Aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i grupy, do której uczęszcza jego dziecko.
 • Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Uczestniczenia w zebraniach rodziców, zebraniach Rady Rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru wszystkich dzieci.
 • Zgłaszania na piśmie lub ustnie wszystkich spraw dotyczących dzieci i przedszkola w kancelarii przedszkola.
 • Służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Obowiązkiem rodziców jest:

 • Przestrzeganie statutu przedszkola.
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 • Przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku
 • pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
 • Dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 • W przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 • Dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 10-go każdego miesiąca.
 • Informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych.
 • Zatrzymanie w domu chorego dziecka, ze względu na dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 • Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych.
 • Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia
do góry