• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja

Skargi, wnioski

Skargi, wnioski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późń. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).
Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków należy do Sekretariatu.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat.
Skarga/wniosek powinien zawierać:

Imię i nazwisko wnoszącego.
Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2020 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezsadane - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

 

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2021 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezsadane - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

 

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2022 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezsadane - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:51
Aktualizacja publikacji
Karolina Gawlik 2023-11-07 19:10
Wytworzenie publikacji
Karolina Gawlik 2023-11-07 19:10
Zatwierdzenie
Iwona Palarz 2023-11-07 19:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry