• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 15 17
  • lokalizacja
  • BiP

REKRUTACJA

4 02 2022 #Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2022/2023.

 UWAGA!!!

 

 

Na rok szkolny 2022/2023 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

 

Plik do pobrania:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Podstawa prawna:
Art. 131 ust.1-4, art. 133 ust. 1-3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas piewrzsych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.
Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kategoria: Pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-02-23 Zarządzenie_rekrutacja_przedszkola_OP.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Zarządzenie_rekrutacja_przedszkola_OP.doc 55KB -
doc 2024-02-23 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024_2025.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024_2025.doc 134KB -
pdf 2024-02-23 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 86,19KB zobacz

Uchwała Nr XXXV/392/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

do góry